Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.raszczyk.com.pl

 

a)      I. Postanowienia ogólne

 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć: Usługodawca Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. Dworcowa 16 14-400 Pasłęk NIP: 578-313-42-73
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy;

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności

prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.);

Sklep internetowy – witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.raszczyk.com.pl

przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień;

Towar – artykuły biżuteryjne sprzedawane detalicznie przez Usługodawcę w Sklepie

internetowym;

Zamówienie – prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości

 

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z

Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy

sprzedaży.

 

 1. Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu 71 k.c., zgodnie z treścią Regulaminu.

 

 1. Nazwa oraz logo Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest

 

II.  Zasady realizacji umowy sprzedaży

 

Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące

przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę.

Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:

 1. zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;
 2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych

przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia:

 1. poprawne złożenie Zamówienia;
 2. zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;

 

 1. potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę.

Składając Zamówienie klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając kolejne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta.

Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w Sklepie internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienie Klient oświadcza, iż: zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;

podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;

wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;

wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji

generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia.

Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana.

Z chwilą dokonania rejestracji Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługodawcy.

Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

Czas realizacji zamówienia tj. całkowity czas oczekiwania jest równy czasowi realizacji zamówienia plus czas dostawy . Dotyczy to produktów dostępnych od ręki. Przy zamówieniach specjalnych, które powstają na zamówienie, czas realizacji wydłuża się i trwa od dziesięciu dni roboczych wzwyż (końcowy termin realizacji ustalam z klientem indywidualnie). W przypadku zamówień produktów o różnych

terminach dostawy, terminem ostatecznym jest najdłuższy podany termin. Zamówienia realizuję w kolejności księgowania płatności.

 

III.  Składanie zamówień

 

Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny.

Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.

Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Usługodawca potwierdza złożone Zamówienie.

Potwierdzenie Zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta w ciągu 24h od złożenia Zamówienia.

W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia zalecany jest niezwłoczny kontakt Klienta z Usługodawcą celem zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.

Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się w godzinach od 7:00-18:00 w dni robocze od poniedziałku do soboty.

 

IV.  Zasady dokonywania płatności

 

Widoczna w Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru nie zawiera kosztów dostawy.

Ostateczna cena sprzedaży zawierająca koszty dostawy i inne wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

Widoczne w Sklepie internetowym ceny Towarów oraz koszty dostawy i inne są cenami brutto

 

uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT, cła i inne opłaty w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.

Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić:

poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronach Sklepu

internetowego w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru; w chwili odbioru za tzw. pobraniem;

Klient składając Zamówienie wybiera preferowaną przez siebie formę płatności.

W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dokonania zakupu, jeśli Klient nie wybrał płatności za tzw. pobraniem, Zamówienie zostaje anulowane.

Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci dowodu sprzedaży lub faktury bez VAT, jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury i podał niezbędne w tym celu dane.

 

 

V.  Zasady realizacji dostawy

 

Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu ( na wybranych punktach firmowych Cukierni Piekarni Raszczyk ).

Usługodawca realizuje dostawę Towarów we własnym zakresie.

Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu internetowego oraz w formularzu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.

Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej .

Czas dostawy jest różny w zależności od produktu i jest zawsze podany przy podsumowaniu zamówienia.

Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem czas realizacji zamówienia

liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

VI.  Reklamacje

 

Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad

fizycznych.

Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar:

nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;

nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem

jego zakupu nie jest wadą fizyczną.

Nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.)

W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient będący konsumentem może składać

reklamację osobiście lub pisemnie na adres: a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na

 

adres: patrycja@raszczyk.com.pl Klient powinien wówczas dostarczyć Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres punktu firmowego z którego odbierał zamówiony towar.

Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.

Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.

Brak odpowiedzi Usługodawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej

terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.

W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Usługodawcy Towaru, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Usługodawca.

 

VII.  Prawo odstąpienia od umowy

 

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie internetowym w ciągu 24 h od złożenia zamówienia.

 

W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

Klient ponosi odpowiedzialność za anulowanie zamówienie i ponosi koszty Towaru będące wynikiem kosztów produkcji zamówionego produktu ze względu na charakter ( 60% wartości zamówienia ) .

Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania

 

reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim

Inspektorze Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

 

 

VIII.  Warunki techniczne korzystania z usługi

 

Do korzystania ze Sklepu/Strony, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet
 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari,

Microsoft Edge – zaktualizowane do najnowszych wersji

 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 2. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi

Javascript

 1. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768

 

IX.  Postanowienia końcowe

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2023r.

Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.

Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu

będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.

Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień

złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poza.827).

Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

 

III. Reklamacje i zwroty

 

Wszelkie reklamacje i zwroty towarów zakupionych z użyciem Kodu rabatowego będą

rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Reklamacji i Zwrotów ,

 

znajdujących się na stronie (STRONA WWW.)

 

 

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. (NAZWA FIRMY) prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą one obowiązywały od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej (STRONA WWW.)

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu

Cywilnego.

 

 

 

 

 

Polityka Reklamacji i Zwroty

Składanie reklamacji

 

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 

 1. Formularz zwrotu/reklamacji do pobrania tutaj (kliknij w ten link)

Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

 

 1. Odesłanie produktu

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu zabezpieczonego i starannie spakowanego wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią dowodu zakupu.

 

 1. Adres do wysyłki

 

PIEKARNIA CUKIERNIA RASZCZYK SP. Z O.O.

| ul. Dworcowa 16 | 14-400 Pasłęk | NIP: 578-313-42-73

 

Zwrot towaru

>>> Formularz zwrotu towaru do pobranie w .pdf (kliknij w link w celu pobrania) <<<

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

 

PIEKARNIA CUKIERNIA RASZCZYK SP. Z O.O.

| ul. Dworcowa 16 | 14-400 Pasłęk | NIP: 578-313-42-73

 

 

Do paczki z wypełnionym formularzem zwrotu towaru i zwracanym produktem/produktami dołącz także

 

wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoriami oraz dowód zakupu.

 

Towar nie może nosić śladów użytkowania, a przed wysłaniem należy go starannie zapakować.

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: …………………………

DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………

NUMER DOWODU ZAKUPU:…………………………..

 

IMIĘ I NAZWISKO:

……………………………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

 

TELEFON: …………………………………………….

EMAIL: …………………………………………………….

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku

 

                           

 

 

 

 

Nazwa towaruIlośćCenaPrzyczyna zwrotu
    
    
    

 

 

Uwagi Klienta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, iż znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

……………………………………….

(czytelny podpis Klienta)

Koszyk

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?

Sklep
0 Lista życzeń
0 items Koszyk
Moje konto